md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


Uputstvo autorima

Instrukcije


Poštovani urednici, saradnici i prijatelji,

Jedan od osnovnih uslova za opstanak i napredovanje našeg časopisa u ovim teškim vremenima jeste i povećanje broja pretplatnika.
Još uvek je to za izdavača jedini izvor prihoda.
Apelujemo na autore da se oni lično ili ustanove u kojima su zaposleni pretplate na štampani primerak našeg časopisa.

Minimum uslova za objavljivanje rada, osim odobrenja naših recenzenata, je uplata iznosa od 3.000,00 dinara (50 eura za autore iz inostranstva) sa kojim bismo pokrili bar deo izdavačkih troškova - grafičke produkcije, internet postavke, UDK broja, i poštanskih troškova.

Uz najbolje želje, uvereni u budućnost našeg časopisa,
Srdačno Vas pozdravljamo

Izdavac Udruženje MOST ART JUGOSLAVIJA.                   Prof. dr sc. med. Dušan Lalošević
Dragan Stojković                 Glavni i odgovorni urednik

 

Provera na plagijarizam

Svi prijavljeni rukopisi se podvrgavaju proveri na plagijarizam. U zavisnosti od stepena utvrđenog plagijarizma, sporni delovi teksta moraće biti korigovani ili će Vaš rukopis biti odbijen uz izveštaj o nedozvoljeno preuzetim delovima teksta.

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
http://smallseotools.com/plagiarism-checker/
http://plagiarisma.net/
http://www.articlechecker.com/

 

Časopis izlazi tromesečno.

 

Svi rukopisi podležu uredničkoj oceni. Uređivački odbor angažuje anonimne kompetentne recenzente.

Redosled kojim se radovi objavljuju ne odražava naučnu vrednost rada.

 

Rad treba da bude uredno pisan u nekome od tekst procesora (Word for Windows i slično) i ne treba da pređe 10 stranica (36000 slovnih mesta). Rukopis treba da bude otkucan na A4 formatu sa dvostrukim proredom, isključivo fontom Times New Roman i veličinom slova 12. Margine treba da budu 25 mm sa levim poravnanjem i uvlačenjem svakog pasusa za 10 mm. Ako se u tekstu koriste specijalni simboli treba koristiti font Symbol.

 

Literatura se u tekstu citira brojevima u zagradi u superskriptu. U citiranju literature neophodno je primeniti Vancouver stil. Primeri oblika referenci:

 

1. Salema V. Protein engineering and design of recombinant therapeutics. MD-Medical data. 2013; 5(2):153-8.

2. Schachter J. Chlamydiae (Psittacosis-Lymphogranuloma Venereum-Trachoma Group). In: Lennette EH, editor. Manual of Clinical Microbiology. 4th ed. Washington: American Society for Microbiology; 1995. p. 856-62.

3. Klein HG, Anstee DJ. Mollison's Blood transfusion in clinical medicine. 11th ed. Oxford: Blacwell Publishing; 2005.

4. Matthew S, Leonard J, Athena L, Nicole P, Jonna P, Herbert M. The Production of Interleukin-8 Is Increased in Plasma and Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Fatigue. Neuroscience & Medicine 2012; 3: 47-53 doi:10.4236/nm.2012.31007 Published Online March 2012 (http://www.SciRP.org/journal/nm)

 

Prilozi oblika fotografija moraju biti u jpg. formatu sa rezolucijom od 300 pt i širine 8 cm ili izuzetno do 16 cm i dostavljaju se kao posebni fajlovi a ne uklopljeni u Word dokument.

 

Istraživanja sprovedena na ljudima moraju biti u skladu sa Helsinškom deklaracijom, a na životinjama sa Zakonom o dobrobiti životinja (Sl. glasnik RS, br. 41/2009) i imati dozvolu etičkog komiteta ustanove u kojoj su rađena.

 

Rukopis sa svim prilozima treba dostaviti na e-mail:

petarspasic@md-medicaldata.com ili dusanlalosevic@md-medicaldata.com mostart@md-medicaldata.com

 

Uz svaki rad ili dopis treba dostaviti tačnu adresu autora (kućna i ustanove sa brojem telefona) i e-mail adresu.

 

Rukopisi se ne vraćaju.

Za objavljene radove MD zadržava autorsko pravo.

 

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr sc. med. Petar Spasić


Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu