md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


WHAT DO WE KNOW ABOUT THE INFLUENCES OF MICROBES ON HUMAN HEALTH AND THE POSSIBILITIES OF ITS ESTABLISHMENT, MAINTENANCE AND PROTECTION? /

ШТА ЗНАМО О УТИЦАЈИМА МИКРОБА НА ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ И О МОГУЋНОСТИМА ЊЕГОВОГ УСПОСТАВЉАЊА, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ?

Authors

 

Milorad T. Žikić

 

UDK: 579.61


The paper was received / Rad primljen: 13.03.2023

Accepted / Rad prihvaćen: 21.04.2023.

 


Correspondence to:


Milorad T. Žikić, MD, PhD
21102 Novi Sad,
Jirečekova 11/51
Mob: 064/29-54-236
e-mail: milorad.zikic@gmail.com

 

 

Abstract

 

 

The latest experimental scientific research on mice on the influence of saprophytic microbiomes on their physical activity through the produced Lak-Fe substance, a signal molecule that is sent by a stimulus from the intestine in/to the „reward” center in the brain, stimulates the response of increasing the activity that created and produced it, open wide space for further research in the human population as well.
To prevent the consequential negative effects of human behavior, increasingly often with devastating outcomes, all available interventions are necessary, both for the urgent establishment of a proper relationship of people towards themselves, the immediate and wider environment, and also in relation to planetary health! And individual efforts, although they may seem small, can collectively move the outcome of the undertaken activities in a good direction. In any case, it is important to set goals and make a plan of activities to reach them, be convinced that they are necessary and achievable, follow them and finally reap all their beneficial fruits!
Reference to the establishment of coexistence with the natural environment and the adoption of a model of daily healthy living habits as (simple) measures to achieve a good or at least satisfactory health condition, and as a way of counteracting already present chronic non-infectious systemic diseases, almost unavoidable and seemingly hidden silent killers that threaten human lives, should be considered necessary to ensure health and protect against consequential damage to the organism.
Everyone can prevent, control and reduce the risk of their presence and/or development by daily exercise of known healthy life activities, as a natural, necessary and default form of opposition to the aforementioned pathological conditions, in order to achieve a more beautiful and comfortable life, both for each individual and for life of all people in the community.

 

Key words:

microbes, microbiome, N-lactoyl-phenylalanine, human health, planetary health, prevention

 

 

 

Сажетак

 

Најновија експериментална научна истраживања на мишевима о утицају сапрофитских микробиома путем произведене Лак-Фе супстанце на њихову физичку активност, сигналног молекула који одаслан подражајем из црева у/до центра за “награђивање” у мозгу подстиче одговор појачања активности која је то стварање и произвела, отварају широки простор за даља  истраживања и у хуманој популацији.
За спречавање последично негативних ефеката људског понашања, све чешће са поражавајућим исходима, неопходне су све расположиве интервенције, како за хитно успостављање правилног односа људи према самима себи, непосредном и ширем окружењу, тако и у односу на планетарно здравље! И појединачни напори, иако могу изгледати мали, заједнички могу померити исход предузетих активности у добром смеру. У сваком случају је важно поставите циљеве и сачинити план активности којима ће се до њих доћи, бити уверен да су они потребни и оствариви, треба их следити и коначно убирати све њихове добробитне плодове!
Упућивање на успостављање суживота са природним окружењем и преузимање модела свакодневних здравих животних навика као (једноставних) мера у остваривању доброг или бар задовољавајућег здравственог стања, и као начин супротстављања већ присутним хрони­чним неинфективним системским обољењима, скоро незаобилазним а наизглед прикривеним тихим убицама који/а угрожавају људске животе, имају се сматрати неопходним у обезбеђивању здравља и заштите од последичних оштећења организма.
Превенцију, контролу и смањење ризика њиховог присуства и/или развоја свако може остварити свакодневним упражњавањем познатих  здравих животних активности, као природних, неопходних и подразумеваних облика супротстављања наведеним патолошким стањима, ради остварења лепшег и удобнијег живота, како за сваког појединца, тако и за живот свих људи у заједници.

 


Ključne reči:

mikrobi, mikrobiom, N-laktoil-fenilalanin, zdravlje ljudi, planetarno zdravlje, prevencija.

 

 

 

 

References:

  1. https://www.health.harvard.edu [retrieved Apr 21, 2023, 7:14PM]
  2. Veronica L Li, Yang He, Kévin Contrepois, Hailan Liu, Joon T Kim, Amanda L Wiggenhorn, all. An exercise-inducible metabolite that suppresses feeding and obesity. Nature. 2022; 606(7915): 785–790.
  3. Rawshani A, al. Risk Factors, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N. Engl. J. Med, 2018; 379:633–644.
  4. JAMA Netw Open. 2022;5(12):e2248094. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.48094 [retrieved Apr 1, 2023, 7:14PM]
  5. Sanford JA et al. Molecular Transducers of Physical Activity Consortium (MoTrPAC): Mapping the Dynamic Responses to Exercise. Cell, 2020;181:1464–1474.

PDF: 05-Žikić M. MD-Medical Data 2023;15(1-2) 027-030.pdf

 

 

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu