md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


INVESTIGATION OF RATIONAL USE OF MEDICINES FOR SELF-MEDICATION WITH ANALGESICS IN THE MUNICIPALITIES OF PODGORICA AND BERANE, MONTENEGRO /

INVESTIGATION OF RATIONAL USE OF MEDICINES FOR SELF-MEDICATION WITH ANALGESICS IN THE MUNICIPALITIES OF PODGORICA AND BERANE, MONTENEGRO

Authors

 

Milena Vojinović Šoškić1, Tina Vujović2, Miomir Šoškić3, Nataša Bogavac Stanojević4

1PHI Pharmacy “Pharma Diskont”, Bratstva i jedinstva bb, 81000 Podgorica, Montenegro
2PHI Pharmacy “BENU”, Mojsija Zečevića 10, 84300 Berane, Montenegro
3 Clinical Center of Montenegro, Ljubljanska bb, 81000 Podgorica, Montenegro
4 University of Belgrade – Faculty of Pharmacy, Department of Medical Biochemistry, Vojvode Stepe 450, 11000 Beograd, Srbija

 

UDK: 616.45-089-06(497.11)"2012/2016"


The paper was received / Rad primljen: 16.04.2020.

Accepted / Rad prihvaćen: 26.05.2020.

 


Correspondence to:


Miomir Šoškić
Tel. +38269644229
e-mail: miomir.soskic@kccg.me

 

 

Sažetak

 

Analgetici predstavljaju farmakoterapijsku grupu ljekova koji se nerijetko koriste u samomedikaciji.Cilj istraživanja bio je analizirati upotrebu najčešće korišćenih analgetika, utvrditi vrstu indikacije za koju se primjenjivani analgetici najčešće koriste, identifikovati i kategorisati potencijalne interakcije koje mogu nastati pri istovremenoj primjeni većeg broja ljekova.Deskriptivnim epidemiološkim istraživanjem, obuhvaćeno je ukupno 200 ispitanika, oba pola, starosti iznad 18 godina.Kao instrument u istraživanju korišćen je strukturirani anketni upitnik (20 pitanja). Istraživanje je sprovedeno među stanovnicima opština Podgorica i Berane (maj - jul, 2019. god.).Od ukupnog broja anketiranih, preko 90% ispitanika pribjegava nekom vidu samomedikacije. Kao najčešće korišćene analgetike u samomedikaciji, stanovnici opštine Podgorica, navode ibuprofen (37,6%), diklofen (20%) i metamizol (10,6%). Stanovnici opštine Berane, kao najčešće analgetike navode ibuprofen (34,5%), diklofen (16,8%) i metamizol (10%). Kao najčešće indikacije za upotrebu analgetika, ispitanici iz Podgorice navode glavobolju, bolove u leđima i menstrualne tegobe, dok stanovnici opštine Berane, analgetike najčešće koriste za glavobolju, bolove u leđima i bolove u mišićima. Kao izvor pružanja potrebnih informacija o upotrebi analgetika, na teritoriji obje analizirane opštine, ispitanici najčešće navode farmaceuta, sa preko 50%. Analizom upotrebe ljekova moguće je sagledati trenutne potrebe stanovništva, čime bi zasigurno mogli uticati na racionalizaciju upotrebe i izmjene u propisivačkoj praksi.

 

 

 

Ključne reči:

ljekovi, analgetici,samomedikacija,Podgorica, Berane, Crna Gora.

 

 

Abstract

 

Analgesics are a pharmacotherapeutic group of drugs that are infrequently used in self-medication. The research aimed to analyze the use of the most commonly used analgesics, determine the type of indications for which it is applied most commonly used analgesics, identify and categorize potential interactions that may occur when co-administered a larger number of drugs.Descriptive epidemiological study, covered a total of 200 subjects, both sexes, aged over 18 years. As an instrument in the study used a structured questionnaire (20 questions). The survey was conducted among residents of the municipality of Podgorica and Berane (May - July, 2019).Of the total number of respondents, over 90% of the respondents resort to some form of self-medication. As the most commonly used analgesics in self-medication, residents of Podgorica municipality cite ibuprofen (37.6%), diclofenac (20%) and metamizole (10.6%). Berane residents also cite ibuprofen (34.5%), diclofenac (16.8%) and metamizole (10%) most frequently. The most common indications for the use of analgesics are those from Podgorica who cite headache, back pain and menstrual problems, while the residents of Berane municipality use analgesics most often for headache, back pain and muscle pain. As a source of providing the necessary information on the use of analgesics, the respondents most often cite pharmacists, with over 50%, in the territory of both analyzed municipalities.The analysis of the use of drugs is possible to consider the current needs of the population, which could certainly affect the rationalization of the use of drugs and changes in prescribing practice.

 

 

Key words:

drugs, analgesics, self-medication, Podgorica, Berane, Montenegro.

 

 

References:

 1. IASP Terminology [Internet]. International Association for the Study of Pain (IASP) [cited 2019 Avg 15]. Dostupno na: http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Pain
 2. Ugrešić N, Stepanović-Petrović R, Savić M. Farmakoterapija za farmaceute. Farmaceutski fakultet, Beograd, 2011.
 3. Tomić M, Pecikoza U, Micov A. Neopioidni analgetici u savremenom lečenju bola. Arh. farm. 2018; 68:1021 – 1031.
 4. Vezmar-Kovačević S, Miljković B. Klinička farmacija u teoriji i praksi, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet u Beogradu, Beograd 2018.
 5. Loikas D, Wettermark B, von Euler M, et al. Differences in drug utilisation between men and women: a cross-sectional analysis of all dispensed drugs in Sweden. BMJ Open, 2013;3:e002378. DOI: 10.1136/bmjopen-2012-002378 
 6. Šoškić M, Savić A, Bogdanović N, et al. Interakcije lekova pri samomedikaciji analgeticima. Arh.farm 2018; 68:473-474.
 7. Cvetković M, Ilić D, Stojanović D, Tasić Kostov M. Samomedikacija i faktori rizika kod trudnica na teritoriji grada Niša. Arh.farm 2018; 68:503-504.
 8. Jovanović J, Janković D, Ojdanić A, et al. Analiza upotrebe analgetika pri samomedikaciji. Arh.farm 2018; 68:477-478.
 9. Šoškić M, Ojdanić A, Jovanović J, et al. Ispitivanje racionalne upotrebe analgetika u samomedikaciji. Treći kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Budva, 2019 (Zbornik radova) p. 196.
 10. Amirimoghadam P, Zihayat B, Dabaghzadeh F, Kiani K, Ebrahimi J, Ghazanfari M, Arjmand S. Evaluation and awareness of over the counter use of non-steroidal anti-inflammatory drugs. J App Pharm Sci, 2017; 7(03):154-159.
 11. Mohiuddin AK. Role of pharmacists in healthcare system. IJBAF, 2019; 7(1): 1-24.
 12. Viktil KKBlix HS. The impact of clinical pharmacists on drug-related problems and clinical outcomes.Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008; 102(3):275-80. doi: 10.1111/j.1742-7843.2007.00206.x. 
 13. Dalton K, Byrne S. Role of the pharmacist in reducing healthcare costs: current insights. Integr Pharm Res Pract. 2017; 6:37–46. doi:10.2147/IPRP.S108047

PDF Vojnović Šoškić M. et al • MD-Medical Data 2020;12(2): 079-085

 

 

 

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu