md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


Godina 2020, broj 3

Suplement
ISSN 1821-1585

Godina XII No 3
Septembar-September 2020.
Časopis izlazi četiri puta godišnje

 

 

 

Originalni rad / Original paper

Opšti pregled / General review

Prikaz slučaja

Aktuelne teme


 

 

 

Uvodnik/Editorial

 

DOMAĆA PROIZVODNJA SERUMA I VAKCINA
LOCAL VACCINE AND SERA PRODUCTION
Dušan Lalošević

 

Originalni rad/Original article

 

PATOHISTOLOŠKA TIPIZACIJA I ANALIZA RAZLIČITIH LEZIJA NADBUBREŽNE ŽLEZDE NAKON TOTALNE ADRENEKTOMIJE
PATHOHISTOLOGICAL TYPING AND ANALYSIS OF DIFFERENT LESION OF THE ADRENAL GLAND AFTER TOTAL ADRENALECTOMY
Sandra Trivunić Dajko, Dunja Popović, Željka Vrekić, Milena Vasilijević, Matilda Đolai

 

LUNG DIFFUSION CAPACITY FOR CARBON MONOXIDE (DLCO), SPIROMETRY VALUES AND ECG ABNORMALITIES IN ELITE ATHLETES: THE LATEST FINDINGS AND LITERATURE REVIEW
DIFUZIJSKI KAPACITET PLUĆA ZA UGLJEN MONOKSID, SPIROMETRIJSKI PARAMETRI I PROMENE NA EKG-U KOD VRHUNSKIH SPORTISTA: NAJNOVIJA SAZNANJA I PREGLED LITERATURE
Mersudin Mulić, Biljana Lazović, Radmila Dmitrović, Džemail A. Detanac, Isidora Simonović, Dženana Detanac ,Nevena Jovičić, Mehmed Mujdragić

 

Opšti pregled / General review

 

THERAPEUTIC POTENTIAL OF NEUROPEPTIDE OXYTOCIN IN THE TREATMENT OF PSYCHIATRIC DISORDERS
TERAPIJSKI POTENCIJAL NEUROPEPTIDA OKSITOCINA U TRETMANU PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA

Dušanka Stanić, Bojan Batinić, Marin Jukić, Vesna Pešić

 

Prikaz slučaja / Case Report

 

ŠMITOV SINDROM - PUT LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
SCHMIDT'S SYNDROME
Igor Spasić , Milan Ubavić, Biljana Vučković

 

Aktuelne teme

 

KOMPARATIVNA ANALIZA KARAKTERISTIKA NOAK-A KROZ NAJVAŽNIJE KLINIČKE STUDIJE I PODATKE IZ SVAKODNEVNE KLINIČKE PRAKSE
COMPARATIVE ANALYSIS OF NOACS' CHARACTERISTICS: THE MOST IMPORTANT CLINICAL STUDIES AND DATA FROM EVERYDAY CLINICAL PRACTICE
Milena S Pandrc, Danijela Vraneš, Vanja Kostovski, Nenad Zornić, Zlatko Perišić

 

INTERAKCIJA PROFESIJE I RADNOG OKRUŽENJA NA POJAVU CERVIKALNOG BOLNOG SINDROMA RADNO AKTIVNE POPULACIJE
INTERACTION OF PROFESSION AND WORK ENVIRONMENT ON THE OCCURRENCE OF CERVICAL PAIN SYNDROME OF THE WORKING POPULATION
Ranka Ogurlić, Anka Vukićević

 

Originalni rad/Original article

 

DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE, HISTOLOŠKI TIPOVI I KOMPLIKACIJE APENDICITISA OPERISANIH U KLINIČKOM CENTRU VOJVODINE U TOKU JEDNE KALENDARSKE GODINE
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, HISTOLOGICAL TYPES AND COMPLICATIONS OF APPENDICITIS OPERATED IN CLINICAL CENTER OF VOJVODINA DURING ONE CALENDAR YEAR
Nikola Aleksić, Jelena Ilić Sabo, Bojana Andrejić Višnjić, Ivan Čapo, Bosiljka Krajnović, Natali Rakočević

 

Prikaz slučaja / Case Report

 

GIANT BULLA AND LUNG CANCER
GIGANTSKA BULA I KARCINOM PLUĆA
Slađana Novković Ostojić, Gordana Vujasinović, Danica Sazdanić Velikić, Dragana Tegeltija, Nataša Prvulović Bunović, Jasna Mihailović, Nevena Sečen

 

 

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu